Mã hóa code PHP

Mã hóa PHP

Dán PHP cần mã hóa của bạn vào dưới đây:

Lưu ý: Không cần <?php ?> khi dán code PHP của bạn vào bên dưới

<?php
?>

Kết quả

Mã PHP đã mã hóa của bạn ở dưới đây! Copy và dán nó vào tệp PHP.